کفش ایمنی

کفش ایمنی

کفش ایمنی یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی فردی کارکنان میباشد . با توجه به حساسیت بالای پاها و ارتباط آن با تمام عملکرد بدن ، لازم است به موضوع تجهیزات ایمنی فردی بالاخص کفش ایمنی توجه جدی شود . در این مقاله توضیحات مختصری در خصوص انواع کفش های ایمنی ارائه شده است .

mycarousel